Loading ...

CHI TIẾT CÁC THỦ TỤC CỦA TỪNG ĐỐI TƯỢNG ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

16/03/2018

CHI TIẾT CÁC THỦ TỤC BẮT BUỘC CỦA TỪNG ĐỐI TƯỢNG

ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

 

>>>ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI<<<

1.     NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

 1. Đơn đăng ký mua/thuê mua/thuê: Mẫu 01 Phụ lục I Thông tư 20/2016/TT-BXD
 2. Giấy tờ chứng minh về đối tượng theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng: Mẫu 02 Phụ lục I Thông tư 20/2016/TT-BXD
 3. Xác nhận thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở: Mẫu 02 Phụ lục I Thông tư 20/2016/TT-BXD
 4. Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú như sau:

+ Bản sao có chứng thực hộ khẩu/ Giấy đăng ký hộ khẩu tập thể; hoặc

+ Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký tạm trú;

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên hoặc

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng BHXH

 1. Giấy tờ về nhân thân: CMND/ hộ chiếu; giấy đăng ký kết hôn (nếu có) hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân…

2.     NGƯỜI THU NHẬP THẤP, HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ

 1. Đơn đăng ký mua/thuê mua/thuê: Mẫu 01 Phụ lục I Thông tư 20/2016/TT-BXD
 2. Xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập: Mẫu 03 Phụ lục I Thông tư 20/2016/TT-BXD
 3. Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú như sau:

+ Bản sao có chứng thực hộ khẩu/ Giấy đăng ký hộ khẩu tập thể; hoặc

+ Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký tạm trú;

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên hoặc

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng BHXH

 1. Xác nhận về điều kiện thu nhập: Người thu nhập thấp (“TNT”) tự kê khai về mức thu nhập của bản thân và chịu trách nhiệm: Mẫu 06 Phụ lục I Thông tư 20/2016/TT-BXD
 2. Giấy tờ về nhân thân: CMND/hộ chiếu; giấy đăng ký kết hôn (nếu có) hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân…

3.  NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP

 1. Đơn đăng ký mua/thuê mua/thuê: Mẫu 01 Phụ lục I Thông tư 20/2016/TT-BXD
 2. Xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập: Mẫu 03 Phụ lục I Thông tư 20/2016/TT-BXD
 3. Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú như sau:

+ Bản sao có chứng thực hộ khẩu/ Giấy đăng ký hộ khẩu tập thể; hoặc bản sao có chứng thực Giấy đăng ký tạm trú;

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên hoặc bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng BHXH

 1. Xác nhận về Điều kiện thu nhập:

+ Thuộc diện không phải nộp TTN thường xuyên: Mẫu 03 Phụ lục I

+ T/H đã xác nhận về đối tượng và điều kiện trước ngày 15/8/2016: Mẫu 07 Phụ lục I

+ Người lao động đã nghỉ việc, nghỉ theo chế độ: Mẫu 06 Phụ lục I

 1. Giấy tờ về nhân thân: CMND/hộ chiếu; giấy đăng ký kết hôn (nếu có) hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân…

4. SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN NGHIỆP VỤ, HẠ SĨ QUAN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

 1. Đơn đăng ký mua/thuê mua/thuê: Mẫu 01 Phụ lục I Thông tư 20/2016/TT-BXD
 2. Xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập: Mẫu 03 Phụ lục I Thông tư 20/2016/TT-BXD
 3. Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú như sau:

+ Bản sao có chứng thực hộ khẩu/ Giấy đăng ký hộ khẩu tập thể; hoặc bản sao có chứng thực Giấy đăng ký tạm trú;

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên hoặc bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng BHXH

 1. Xác nhận về Điều kiện thu nhập:

+ Thuộc diện không phải nộp TTN thường xuyên: Mẫu 03 Phụ lục I

+ T/H đã xác nhận về đối tượng và điều kiện trước ngày 15/8/2016: Mẫu 07 Phụ lục I

+ Đối tượng 6 đã nghỉ việc, nghỉ theo chế độ: Mẫu 06 Phụ lục I

 1. Giấy tờ về nhân thân: CMND/hộ chiếu; giấy đăng ký kết hôn (nếu có) hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân…

5. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 1. Đơn đăng ký mua/thuê mua/thuê: Mẫu 01 Phụ lục I Thông tư 20/2016/TT-BXD
 2. Xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập: Mẫu 03 Phụ lục I Thông tư 20/2016/TT-BXD
 3. Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú như sau:

+ Bản sao có chứng thực hộ khẩu/ Giấy đăng ký hộ khẩu tập thể; hoặc bản sao có chứng thực Giấy đăng ký tạm trú;

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên hoặc bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng BHXH

+ Quyết định bổ nhiệm

 1. Xác nhận về Điều kiện thu nhập:

+ Thuộc diện không phải nộp TTN thường xuyên: Mẫu 03 Phụ lục I

+ T/H đã xác nhận về đối tượng và điều kiện trước ngày 15/8/2016: Mẫu 07 Phụ lục I

+ Đối tượng 6 đã nghỉ việc, nghỉ theo chế độ: Mẫu 06 Phụ lục I

 1. Giấy tờ về nhân thân: CMND/hộ chiếu; giấy đăng ký kết hôn (nếu có) hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân…

6. CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐÃ TRẢ LẠI NHÀ Ở CÔNG VỤ

 1. Đơn đăng ký mua/thuê mua/thuê: Mẫu 01 Phụ lục I
 2. Xác nhận đã trả nhà công vụ.

Xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở: Mẫu 04 Phụ lục I

 1. Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú như sau:

+ Bản sao có chứng thực hộ khẩu/ Giấy đăng ký hộ khẩu tập thể; hoặc bản sao có chứng thực Giấy đăng ký tạm trú;

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên hoặc bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng BHXH

 1. Giấy tờ về nhân thân: CMND/hộ chiếu; giấy đăng ký kết hôn (nếu có) hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân…

7. HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THUỘC DIỆN BỊ THU HỒI ĐẤT VÀ PHẢI GIẢI TỎA, PHÁ DỠ NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MÀ CHƯA ĐƯỢC NHÀ NƯỚC BỒI THƯỜNG BẰNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở

 1. Đơn đăng ký mua/thuê mua/thuê: Mẫu 01 Phụ lục I
 2. Bản sao chứng thực chứng minh thuộc đối tượng thu hồi đất, nhà ở và TS khác gắn liền với đất; Xác nhận chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở TĐC: Mẫu 05 Phụ lục I
 3. Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú như sau:

+ Bản sao có chứng thực hộ khẩu/ Giấy đăng ký hộ khẩu tập thể; hoặc bản sao có chứng thực Giấy đăng ký tạm trú;

+ Bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên hoặc bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng BHXH

 1. Giấy tờ về nhân thân: CMND/hộ chiếu; giấy đăng ký kết hôn (nếu có) hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân…

 

Trên đây là chi tiết các giấy tờ thủ tục cần thiết của từng đối tượng để mua Nhà ở xã hội. Quý khách đang có dự định mua NOXH nền chuẩn bị trước các giấy tờ thủ tục này để chủ đầu tư xét duyệt sau đó mới tiền hành đặt chỗ.

ĐĂNG KÝ NHẬN BỘ THỦ TỤC MUA NOXH MIỄN PHÍ >>>TẠI ĐÂY

Nếu thắc mắc và cần giải đáp về các thủ tục - giấy tờ mua Nhà ở Xã hội, quý khách hãy liên hệ đến phòng kinh doanh của Công ty CP Đầu Tư địa Ốc Thái Thịnh qua:

Hotline: 0902 096 008

Địa chỉ: 114, Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp.hcm

Để được tư vấn hoàn toàn miễn phí 24/24

 

TIN LIÊN QUAN: DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI TOPAZ HOME 2 - QUẬN 9

Liên hệ
0904 478 089

Thông Báo