Loading ...

Nộp Hồ Sơ

Tải lên Hồ sơ :

Cơ Hội Nghề Nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Ngày hết hạn Nộp hồ sơ
1 Chuyên viên kinh doanh 20 31/12/2019 Nộp hồ sơ
2 Trưởng Phòng Marketing 1 30/12/2019 Nộp hồ sơ
3 Trợ lý Giám đốc 1 31/12/2019 Nộp hồ sơ
4 Chuyên viên đào tạo 1 31/12/2019 Nộp hồ sơ
5 Chuyên viên tuyển dụng 1 31/12/2019 Nộp hồ sơ

Thông Báo

------------------------------