Loading ...

Công bố thông tin

Văn bản
Ngày ban hành
Tải về
nghi quyet test
13/07/2019
Nghị quyết số 24 của HĐQT thông qua Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi
10/06/2019
Nghị quyết số 21 của HĐQT về việc thông qua bán phần vốn góp của DXG tại Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside
04/06/2019
Nghị quyết HĐQT số 26 thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản
11/12/2018
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo GCN chào bán số 54/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/09/2016
21/11/2018
Nghị quyết HĐQT số 39 thông qua việc đấu giá mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang
21/12/2017
Nghị quyết HĐQT số 36 thông qua việc phát hành riêng lẻ trái phiếu với tổng mệnh giá 500.000.000.000 VND
15/12/2017

Thông Báo